חברת כרטיסי אשראי מובילה

רקע ומטרות

כחלק מהוראות המפקח על הבנקים לקיצור מועד הדיווח הכספי בקרב גופים פיננסים ופרסום הדוח הכספי השנתי עד 60 יום מתום השנה, ו-45 יום בדוח הרבעוני. בהתאם לכך פנתה החברה לבחינת תהליך הסגירה והדיווח הכספי וגיבוש יוזמות לקיצור משך הזמן הנדרש עד למועד פרסום הדוחות השנתיים והרבעוניים.

 

מתודולוגיה

1.      הבנה ומיפוי צרכי בעלי העניין והגדרת המועד הרצוי לפרסום הדוחות

2.      בחינה וניתוח תהליך הסגירה, האיחוד והדיווח של הדוחות הכספיים, כולל ניתוח הממשקים אל מול יחידות בארגון

3.      מיפוי משך הזמן הקיים הנדרש לביצוע הפעילויות, תוך זיהוי הפעילויות בנתיב הקריטי

4.      איתור יוזמות פוטנציאליות לייעול וקיצור התהליך במחלקת הכספים וביחידות השונות

5.      בניית תהליך דיווח כספי חדש אשר תואם את דרישות ההנהלה

6.      גיבוש תוכנית עבודה ליישום התהליך בחברה

 

תוצאות
ייעול ושיפור תהליך הדיווח הכספי והבקרות הכרוכות בו, תוך עמידה ביעדים שהוגדרו לפרסום הדוחות – 60 יום שנתי, ו-45 יום רבעוני

 

​